Stable rationality and diagonal decomposition

 July 04-July 15, 2016 | Location: BICMR, Peking University


Topics:


Stable rationality problem, integral Chow and cohomological diagonal decomposition


Organizers:


Zhiyuan Li (Fudan),  Zhiyu Tian (CNRS) and Chenyang Xu (BICMR)


Classroom: 82J12


Schedule:Participants:


Qile Chen (Boston College)
Lie Fu (Lyon)

Xiaowen Hu (BICMR)
Zhi Jiang (Fudan)

Junpeng Jiao (BICMR)

Jun Li (Fudan and Stanford)

Zhiyuan Li (Fudan)

Yuchen Liu (Princeton)
Mingmin Shen (Amsterdam)

Peng Sun (BICMR)

Zhiyu Tian (CNRS)

Xiaowei Wang (Rutgers)

Chenyang Xu (BICMR)
Qizheng Yin (ETH)

Tong Zhang (Durham)

Qiang Zhao (BICMR)

Chuyu Zhou (BICMR)
Yi Zhu (Waterloo)


Reference


        Warm up
Further questions and discussion


Acknowledgement


The activity is supported by BICMR, funding from NSFC.